กุ้งแห้ง
K-001 กุ้งแกะ
K-001.1 กุ้งแกะ (ใหญ่)
K-001.2 กุ้งแกะ (กลาง)
K-001.3 กุ้งแกะ (เล็ก)
K-002 กุ้งแก้ว
K-003 กุ้งบาง
K-004 กุ้งกุลา
K-005 กุ้งฝอย
K-005.1 กุ้งฝอย (ดิบ)
K-005.2 กุ้งฝอย (สุก)
K-005.3 กุ้งฝอย (สุก)
K-006 คอกุ้ง
K-007 หัวกุ้ง
© 2012 Lee Foods All rights reserved